Przedmioty

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia według autorskich programów nauczania.
Pokazy końcowo roczne odbywają się na scenie i w profesjonalnych salach koncertowych.

1. Podstawy gry aktorskiej

W I roku nauki – semestr I – słuchacze realizują scenki mimiczne bez tekstu w planie żywym.
W I roku nauki – semestr II – słuchacze realizują elementarne sceny współczesne z tekstem, których najistotniejszą cechą są częste zmiany nastrojów. Program zajęć ma na celu sprawdzenie możliwości aktorskich słuchaczy, rozwinięcie ich wrażliwości oraz wyobraźni emocjonalnej poprzez tzw. otwarcie emocjonalne - czynnik niezbędny do wykonywania działań aktorskich w dalszym procesie edukacyjnym.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

2. Sceny współczesne

W II roku nauki słuchacze realizują sceny współczesne z literatury polskiej i światowej. Zadaniem przedmiotu jest ukształtowanie formy wyrazu artystycznego słuchacza, udoskonalenie prawdy w interpretacji tekstu w realizacji monologowej i dialogowej scen współczesnych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

3. Sceny klasyczne

W III roku nauki słuchacze realizują spektakl dyplomowy z polskiej lub światowej literatury współczesnej bądź klasycznej. Słuchacz poznaje złożone zasady budowania roli w pełnowymiarowym przedstawieniu (wprowadzenie charakterystycznego ruchu w odtwarzanej postaci , ekspresji, natężenia głosu, zmiany barwy i wysokości głosu, gestów, dodanie do roli tzw. „gagów scenicznych” – czkawka, kichanie, jąkanie etc.) oraz doskonali warsztat aktorski, którego najistotniejszym elementem jest konsekwencja budowania roli w spektaklu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

4. Śpiew solowy

Indywidualne zajęcia śpiewu solowego mają na celu opanowanie przez słuchacza prawidłowej emisji oraz postawy podczas wykonywania wprawek i ćwiczeń różnych autorów, pieśni romantycznych lub współczesnych, a także piosenek aktorskich, musicalowych i jazzowych. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności swobodnego posługiwania się aparatem oddechowym, zastosować odpowiednią pracę przepony, opanować umiejętność korekty intonacji, wypracować prawidłowy dźwięk. Wyrobią umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas prezentacji oraz dokonywania właściwej samooceny wykonawczej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

5. Wiersz

Program zajęć obejmuje wiedzę teoretyczną na temat budowy wiersza (frazowanie, tempo i rytm w wypowiedzi scenicznej, akcentacja, średniówka, przerzutnia, cezura, klauzula). Słuchacz poznaje różnice wypowiedzi
w zakresie wiersza współczesnego, klasycznego, monologu scenicznego (klasycznego i współczesnego), dialogu wierszowanego oraz nabywa umiejętności zastosowania ich w praktyce. W I roku nauki słuchacz zaznajamia się
z polską i światową poezją współczesną i klasyczną. W II roku nauki program nauczania obejmuje monolog klasyczny z literatury polskiej i światowej. W III roku nauki słuchacz realizuje monologi Shakespeare’a.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

6. Proza

Na zajęciach prozy słuchacz nabywa umiejętność wypowiedzi z zastosowaniem właściwego dla logiki tekstu frazowania, tempa i rytmu oraz akcentacji z zastosowaniem odpowiedniego oddechu i dykcji oraz wykształconych umiejętności w zakresie emisji głosu. Uczy się mówienia prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego (jako elementu roli), dialogów. Poznaje literaturę światową z uwzględnieniem prozy polskiej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

7. Dykcja

Program nauczania przedmiotu ma na celu zapoznać słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami techniki mówienia oraz budową i funkcjami aparatu mowy, a także wyeliminować u słuchaczy wszelkie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy. Słuchacze nauczą się technik poprawnej wymowy: słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej, wykształcą wrażliwość słuchową oraz umiejętność samokontroli.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

8. Emisja głosu i impostacja

Zbiorowe zajęcia emisji głosu i impostacji mają na celu zapoznać słuchaczy z budową organu głosowego, prawidłowym jego funkcjonowaniem oraz higieną. Podczas wspólnego śpiewania wprawek słuchacze opanowują prawidłową postawę ciała, swobodnie posługują się aparatem oddechowym, doskonalą technikę wymowy i śpiewu
z uwzględnieniem kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony, precyzji wymowy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

9. Chór

Celem zajęć jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad prawidłowego śpiewu zbiorowego, poznanie literatury chóralnej i zespołowej, a także umiejętność rozumienia całej struktury utworu z rozbiciem
na poszczególne elementy, umiejętność tzw. synchronizacji wertykalnej i wspólnego budowania całości. Program zajęć przewiduje:
 • Pracę nad wybranym utworem.
 • Zapoznanie z wokalną literaturą kameralną różnych epok.
 • Rozwijanie umiejętności artystycznego wykonawstwa muzyki chóralnej, poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość barw i dźwięku.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

10. Historia teatru i dramatu powszechnego

Program nauczania przedmiotu jest ściśle podporządkowany wymaganiom stawianym absolwentom Szkoły chcącym przystąpić do egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie . Bazuje na następujących lekturach obowiązkowych:
 • J. R. Brown – Historia teatru
 • M. Berhold – Historia teatru
 • S. Marczak – Oborski – Teatr czasu wojny
 • M. Fik – Trzydzieści pięć sezonów
 • Cz. Miłosz – Historia literatury polskiej
 • J. Białostocki – Sztuka cenniejsza niż złoto
 • S. Wyspiański – Studium o Hamlecie

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Chacko

11. Piosenka aktorska

Na zajęciach z piosenki aktorskiej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot
oraz akompaniatora. Niezaawansowani w zależności od możliwości wokalnych planują dobór repertuaru
z nauczycielem przedmiotu – przygotowują utwory muzyczne na zaliczenia i egzaminy z podkładami muzycznymi.
W obydwu przypadkach jest możliwy samodzielny dobór repertuaru. Po dokładnej analizie treści piosenki słuchacze proponują interpretację muzyczną i aktorską utworu z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej bądź przyjmują sugestie interpretacyjne wykładowcy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

12. Piosenka musicalowa

Na zajęciach z piosenki musicalowej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot
oraz akompaniatora. Opanowują technikę śpiewu solowego z położeniem nacisku na wykonywanie piosenki musicalowej – najtrudniejszej w wykonawstwie piosenkarskim. Pracują nad aktorską i muzyczną interpretacją piosenki musicalowej. Wykonują utwory w języku polskim lub angielskim.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

13. Zasady muzyki

Program nauczania przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami muzyki, zasadami pisowni muzycznej (pięciolinia, klucze, nazwy oktaw i inne), sposobami zapisywania nut i pauz, nazewnictwem muzycznym, notacją nutową, gamami, podstawowymi pojęciami z zakresu kształtowania dzieła muzycznego, gatunkami i formami muzycznymi, harmonią.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

14. Kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu pozwolą słuchaczowi rozpoznawać słuchowo interwały, akordy, gamy i skale, ukształtować pamięć i wyobraźnię muzyczną. Słuchacz nauczy się czytania prostych i złożonych struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz tworzenia głosem prostych melodii (fraza, okres)
w nieskomplikowanej rytmice.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

15. Historia muzyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii muzyki,
a także poznanie genezy i okoliczności powstania komedii muzycznej, wodewilu i musicalu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

16. Taniec towarzyski

Bardzo modny w ostatnich latach taniec towarzyski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy.
Na zajęciach tańca słuchacz nabywa umiejętność koordynacji ruchowej w tańcu towarzyskim. Poznaje takie tańce jak: rumba, cha-cha, bossa nova, tango, pasodoble, jive, salsa, samba, foxtrot.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Barbara Pisarska - Gubernat

17. Zajęcia autopersonalne

Na zajęciach autopersonalnych słuchacz dowiaduje się w jaki sposób radzić sobie z otaczającym go światem, coraz trudniejszym wyścigiem w zawodzie, w jaki sposób prowadzić rozmowy o pracę, wreszcie - jak radzić sobie ze stresem. Poznaje normy, granice, oceny, sankcje, wzorce osobowościowe, zagrożenia w zawodzie aktora po to,
aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć zbyt trudnymi sytuacjami i wykazać się odpowiednią postawą, która zagwarantuje sukces.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz