Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu

we Wrocławiu

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Przedmioty

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia według autorskich programów nauczania.
Pokazy końcowo roczne odbywają się na scenie i w profesjonalnych salach koncertowych.

1. Podstawy gry aktorskiej

 • W I roku nauki – semestr I – słuchacze realizują scenki mimiczne bez tekstu w planie żywym.
 • W I roku nauki – semestr II – słuchacze realizują elementarne sceny współczesne z tekstem, których najistotniejszą cechą są częste zmiany nastrojów.

Program zajęć ma na celu sprawdzenie możliwości aktorskich słuchaczy, rozwinięcie ich wrażliwości oraz wyobraźni emocjonalnej poprzez tzw. otwarcie emocjonalne – czynnik niezbędny do wykonywania działań aktorskich w dalszym procesie edukacyjnym.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

2. Sceny współczesne

W II roku nauki słuchacze realizują sceny współczesne z literatury polskiej i światowej. Zadaniem przedmiotu jest ukształtowanie formy wyrazu artystycznego słuchacza, udoskonalenie prawdy w interpretacji tekstu w realizacji monologowej i dialogowej scen współczesnych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

3. Sceny klasyczne

W III roku nauki słuchacze realizują spektakl dyplomowy z polskiej lub światowej literatury współczesnej bądź klasycznej. Słuchacz poznaje złożone zasady budowania roli w pełnowymiarowym przedstawieniu (wprowadzenie charakterystycznego ruchu w odtwarzanej postaci , ekspresji, natężenia głosu, zmiany barwy i wysokości głosu, gestów, dodanie do roli tzw. „gagów scenicznych” – czkawka, kichanie, jąkanie etc.) oraz doskonali warsztat aktorski, którego najistotniejszym elementem jest konsekwencja budowania roli w spektaklu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

4. Śpiew solowy

Indywidualne zajęcia śpiewu solowego mają na celu opanowanie przez słuchacza prawidłowej emisji oraz postawy podczas wykonywania wprawek i ćwiczeń różnych autorów, pieśni romantycznych lub współczesnych, a także piosenek aktorskich, musicalowych i jazzowych. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności swobodnego posługiwania się aparatem oddechowym, zastosować odpowiednią pracę przepony, opanować umiejętność korekty intonacji, wypracować prawidłowy dźwięk. Wyrobią umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas prezentacji oraz dokonywania właściwej samooceny wykonawczej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

 

5. Wiersz

Program zajęć obejmuje wiedzę teoretyczną na temat budowy wiersza (frazowanie, tempo i rytm w wypowiedzi scenicznej, akcentacja, średniówka, przerzutnia, cezura, klauzula). Słuchacz poznaje różnice wypowiedzi w zakresie wiersza współczesnego, klasycznego, monologu scenicznego (klasycznego i współczesnego), dialogu wierszowanego oraz nabywa umiejętności zastosowania ich w praktyce. W I roku nauki słuchacz zaznajamia się z polską i światową poezją współczesną i klasyczną. W II roku nauki program nauczania obejmuje monolog klasyczny z literatury polskiej i światowej. W III roku nauki słuchacz realizuje monologi Shakespeare’a.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

6. Proza

Na zajęciach prozy słuchacz nabywa umiejętność wypowiedzi z zastosowaniem właściwego dla logiki tekstu frazowania, tempa i rytmu oraz akcentacji z zastosowaniem odpowiedniego oddechu i dykcji oraz wykształconych umiejętności w zakresie emisji głosu. Uczy się mówienia prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego (jako elementu roli), dialogów. Poznaje literaturę światową z uwzględnieniem prozy polskiej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

 

7. Dykcja

Program nauczania przedmiotu ma na celu zapoznać słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami techniki mówienia oraz budową i funkcjami aparatu mowy, a także wyeliminować u słuchaczy wszelkie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy. Słuchacze nauczą się technik poprawnej wymowy: słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej, wykształcą wrażliwość słuchową oraz umiejętność samokontroli.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

 

8. Emisja głosu i impostacja

Zbiorowe zajęcia emisji głosu i impostacji mają na celu zapoznać słuchaczy z budową organu głosowego, prawidłowym jego funkcjonowaniem oraz higieną. Podczas wspólnego śpiewania wprawek słuchacze opanowują prawidłową postawę ciała, swobodnie posługują się aparatem oddechowym, doskonalą technikę wymowy i śpiewu z uwzględnieniem kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony, precyzji wymowy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

 

9. Chór

Celem zajęć jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad prawidłowego śpiewu zbiorowego, poznanie literatury chóralnej i zespołowej, a także umiejętność rozumienia całej struktury utworu z rozbiciem na poszczególne elementy, umiejętność tzw. synchronizacji wertykalnej i wspólnego budowania całości. Program zajęć przewiduje:

 • Pracę nad wybranym utworem.
 • Zapoznanie z wokalną literaturą kameralną różnych epok.
 • Rozwijanie umiejętności artystycznego wykonawstwa muzyki chóralnej, poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość barw i dźwięku.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

10. Historia teatru i dramatu powszechnego

Program nauczania przedmiotu jest ściśle podporządkowany wymaganiom stawianym absolwentom Szkoły chcącym przystąpić do egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie . Bazuje na następujących lekturach obowiązkowych:

 • J. R. Brown – Historia teatru
 • M. Berhold – Historia teatru
 • S. Marczak – Oborski – Teatr czasu wojny
 • M. Fik – Trzydzieści pięć sezonów
 • Cz. Miłosz – Historia literatury polskiej
 • J. Białostocki – Sztuka cenniejsza niż złoto
 • S. Wyspiański – Studium o Hamlecie

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Chacko

 

11. Piosenka aktorska

Na zajęciach z piosenki aktorskiej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Niezaawansowani w zależności od możliwości wokalnych planują dobór repertuaru z nauczycielem przedmiotu – przygotowują utwory muzyczne na zaliczenia i egzaminy z podkładami muzycznymi. W obydwu przypadkach jest możliwy samodzielny dobór repertuaru. Po dokładnej analizie treści piosenki słuchacze proponują interpretację muzyczną i aktorską utworu z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej bądź przyjmują sugestie interpretacyjne wykładowcy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

 

12. Piosenka musicalowa

Na zajęciach z piosenki musicalowej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Opanowują technikę śpiewu solowego z położeniem nacisku na wykonywanie piosenki musicalowej – najtrudniejszej w wykonawstwie piosenkarskim. Pracują nad aktorską i muzyczną interpretacją piosenki musicalowej. Wykonują utwory w języku polskim lub angielskim.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

 

13. Zasady muzyki

Program nauczania przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami muzyki, zasadami pisowni muzycznej (pięciolinia, klucze, nazwy oktaw i inne), sposobami zapisywania nut i pauz, nazewnictwem muzycznym, notacją nutową, gamami, podstawowymi pojęciami z zakresu kształtowania dzieła muzycznego, gatunkami i formami muzycznymi, harmonią.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

14. Kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu pozwolą słuchaczowi rozpoznawać słuchowo interwały, akordy, gamy i skale, ukształtować pamięć i wyobraźnię muzyczną. Słuchacz nauczy się czytania prostych i złożonych struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz tworzenia głosem prostych melodii (fraza, okres) w nieskomplikowanej rytmice.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

15. Historia muzyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii muzyki, a także poznanie genezy i okoliczności powstania komedii muzycznej, wodewilu i musicalu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

16. Taniec towarzyski

Bardzo modny w ostatnich latach taniec towarzyski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy. Na zajęciach tańca słuchacz nabywa umiejętność koordynacji ruchowej w tańcu towarzyskim. Poznaje takie tańce jak: rumba, cha-cha, bossa nova, tango, pasodoble, jive, salsa, samba, foxtrot.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Barbara Pisarska – Gubernat

 

17. Zajęcia autopersonalne

Na zajęciach autopersonalnych słuchacz dowiaduje się w jaki sposób radzić sobie z otaczającym go światem, coraz trudniejszym wyścigiem w zawodzie, w jaki sposób prowadzić rozmowy o pracę, wreszcie – jak radzić sobie ze stresem. Poznaje normy, granice, oceny, sankcje, wzorce osobowościowe, zagrożenia w zawodzie aktora po to, aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć zbyt trudnymi sytuacjami i wykazać się odpowiednią postawą, która zagwarantuje sukces.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

Kadra Pedagogiczna

Elżbieta Bruż-Misiewicz

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bruż-Misiewicz

 • Podstawy gry aktorskiej
 • Sceny współczesne
 • Sceny klasyczne
 • Piosenka aktorska
 • Wiersz
 • Zajęcia autopersonalne

Aktorka – śpiewająca. Założycielka i dyrektor pierwszej Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu w Polsce.
Studia aktorskie ukończyła w 1987 roku. W latach 1987-1997 aktorka – solistka Teatru Muzycznego „Capitol”.

Ma w swoim dorobku role w musicalach i komediach muzycznych m.in.: Ramona w musicalu „Dziękuję ci Ewo”
S. Renza, Daisy, Tangolita w musicalu „Bal w Savoy’u” Paula Abrahama, Marcyna w komedii muzycznej „Lekarz mimo woli” Moliera, Pola w komedii muzycznej „Pani Prezesowa” F.Leszczyńskiej, Willy w komedii muzycznej „Hiszpańska Mucha” A.Gajcera, Mary w komedii muzycznej „Porwanie Sabinek” F.P.Schönthana, Fruma Sara, Hudel w „Skrzypku na dachu” J.Bocka,

Podczas kilkunastoletniej współpracy z Prywatną Operą Telewizyjną Marka Tracza odbyła szereg tournee artystycznych po wielu krajach Europy: Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii.

W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

W 2006 roku założyła Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu, którą kieruje do dziś.

Jacek Jaskuła

Jacek Jaskuła

 • Śpiew solowy
 • Impostacja

Aktorka – śpiewająca. Założycielka i dyrektor pierwszej Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu w Polsce.
Studia aktorskie ukończyła w 1987 roku. W latach 1987-1997 aktorka – solistka Teatru Muzycznego „Capitol”.

Ma w swoim dorobku role w musicalach i komediach muzycznych m.in.: Ramona w musicalu „Dziękuję ci Ewo”
S. Renza, Daisy, Tangolita w musicalu „Bal w Savoy’u” Paula Abrahama, Marcyna w komedii muzycznej „Lekarz mimo woli” Moliera, Pola w komedii muzycznej „Pani Prezesowa” F.Leszczyńskiej, Willy w komedii muzycznej „Hiszpańska Mucha” A.Gajcera, Mary w komedii muzycznej „Porwanie Sabinek” F.P.Schönthana, Fruma Sara, Hudel w „Skrzypku na dachu” J.Bocka,

Podczas kilkunastoletniej współpracy z Prywatną Operą Telewizyjną Marka Tracza odbyła szereg tournee artystycznych po wielu krajach Europy: Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii.

W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

W 2006 roku założyła Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu, którą kieruje do dziś.

Aldona Struzik
Aldona Struzik
 • Proza
 • Dykcja

Aktorka. Absolwentka PWST we Wrocławiu. W latach 1987 -1991 aktorka Teatru Współczesnego, od roku 1991 związana na stałe z Teatrem Polskim. W roku 1997 otrzymała Nagrodę dla Młodego Aktora przyznaną przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W 2002 r. Nagrodę za najciekawszy Epizod Teatralny Towarzystwa Przyjaciół Teatru.

Współpracuje z Wrocławskim Teatrem Komedia, Teatrem Bagatela w Krakowie, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Telewizją Wrocław, Radiem Wrocław i studiami dubbingowymi.

Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu.

Ma w swoim dorobku wiele ról teatralnych m. inn. Sonia w „Zbrodni i karze” F. Dostojewskiego, Pchła w „Pchle Szachrajce” J. Brzechwy, Halinka w „Sztukmistrzu z Lublina” I. B. Singera, Elli w „Pułapce” T. Różewicza, Checca w „Awanturze w Chioggi” C. Goldoniego, Diana Barry w „Ani z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery, Wika w „Operze za trzy grosze” B. Brechta, Córeczka w „Improwizacjach Wrocławskich” T. Różewicza, Albertynka w „Operetce” W. Gombrowicza, Klara w „ Ślubach panieńskich” A. Fredry, Iza „Villa dei Misteri” H. Kajzara, Jeanette Scheurl w „Doktorze Faustusie” A.Leverkühna , Jane Worthington w ,,Oknie na parlament ” R. Cooneya, Marysia w „Weselu” S. Wyspiańskiego, Ciocia w „Ferdydurke” W. Gombrowicza

oraz kilkadziesiąt ról telewizyjnych i filmowych m. inn.:

 • Sekretarka „Kartoteka rozrzucona”, reż. K. Kutz
 • Catherine „Królowa Złodziei” reż. M. Favart – serial tv (Francja)
 • Jola „Na dobre i na złe” reż. T. Kotlarczyk
 • Elżbieta „Telefon 110” reż. T. Jacob – film fab. (Niemcy)
 • Dziennikarka „Świat według Kiepskich”
 • Psycholog „Pierwsza miłość”
 • Rafalska „Biuro kryminalne” reż. O. Khamidow
 • Lekarz „Fala zbrodni” reż. F. Zylber
 • Andżelika „Teraz albo nigdy” reż. G. Kuczeriszka
Bogusława Orzechowska
Bogusława Orzechowska
 • Chór
 • Zasady muzyki
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki

Dyrygent, profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studiowała w klasie prof. Marii Oraczewskiej-Skorek.
W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operetkowych i musicalowych . Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie z Seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My fair lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze.
W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą. W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem chóru ,,Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, z którym przygotowała szereg prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.

W latach 1987-2009 współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca JEDLINIOK (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy) a w 2007-2009 – Polską Orkiestrą Kameralną ,,Sotto Voce’’ .

Od 2006 roku jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wrocław”. Za działalność dyrygencką została uhonorowana wielokrotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem ,,Zasłużony Działacz Kultury”. W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Barbara Pisarska-Gubernat
Barbara Pisarska-Gubernat
 • Taniec towarzyski
Tancerka. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Akademicki nauczyciel tańca prowadzący SKTT „ISKRA Politechniki Wrocławskiej”. Posiada kilkunastu utytułowanych wychowanków prowadzących własne kluby taneczne.

Wielokrotna Mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim i reprezentantka kraju na turniejach zagranicznych (finalistka mistrzostw Środkowej Europy). Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTT, V – ce przewodnicząca GSK PTT.

Sędzia I kat w tańcu towarzyskim ,sędziująca najważniejsze turnieje w kraju (Mistrzostwa Polski, finały Grand Prix), egzaminator w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Konsultant klubów tanecznych w Polsce. Członek IMPERIAL SOCIETY TEACHER of DANCING-Licentiate

Sędzia międzynarodowy – Membership Number: A7065.

Za działalność na rzecz rozwoju tańca towarzyskiego w 2002 roku otrzymała Złotą Odznakę Polskiego Ruchu Tanecznego.

Łukasz Perek
Łukasz Perek
 • Akompaniament
 • Piosenka aktorska
 • Piosenka musicalowa

Pianista, puzonista, aranżer. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Od 2011 r. wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Swoją działalność artystyczną dzieli pomiędzy muzykę jazzową a teatralną. W latach 1999-2003 wraz z kwintetem O.K.E.J. i innymi zespołami jazzowymi brał udział w festiwalach jazzowych : „Jazz nad Odrą (wyróżnienie), „Bielska Zadymka Jazzowa”, „Jazz Juniors” (dwukrotnie – II i III miejsce), „Regensburg Jazz Festival”, Trotzberg Jazz Days. W 2002 r. wszedł w skład kwartetu wokalistki jazzowej Kasi Stankowskiej. W 2008 r. podjął się kierownictwa muzycznego Festiwalu Piosenki Francuskiej „Chansone’ s Wrocław”. Koncertował w Dusseldorfie, Kolonii, Amsterdamie, Paryżu.

Aktualnie współpracuje z wrocławskim aktorem i wokalistą Mariuszem Kiljanem grając regularne koncerty na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Koncertuje także z wieloma muzykami jazzowymi w kraju m.in.: Tomaszem Pruchnickim, Sławomirem Dudarem . Aranżuje muzykę jazzową i rozrywkową.

Magdalena Chacko
Magdalena Chacko
 • Historia teatru i dramatu powszechnego

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel akademicki. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Ursela zatytułowana: Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans została zakwalifikowana do druku.

Publikacje:

 1. O związkach twórczości Juliusza Słowackiego z teatrem operowym i baletem romantycznym, „Litteraria”, pod red. J. Kolbuszewskiego, nr XXXI, Wrocław 2000.
 2. Z paradyzu i z loży. O doświadczeniach teatralnych Juliusza Słowackiego w latach 1814 – 1842, „Prace Literackie”, pod red. M. Ursela, nr XXXVIII, Wrocław 2000.
 3. Słowacki na widowni. Rozważania o doświadczeniach teatralnych poety w latach 1814 – 1842, „Prace Literackie”, pod red. M. Ursela, nr XXXIX, Wrocław 2001.
 4. Inscenizacje dramatów Słowackiego: „Kordiana” i „Księcia Niezłomnego” w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, „Prace Literackie”, pod red.M. Ursela, nr XL, Wrocław 2002.
 5. Recenzja książki Marii Molickiej Lula i Zulek, „Biblioterapeuta” 5 (33) z 2005 r.
 6. Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans (w przygotowaniu do druku).

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Witamy w naszej szkole aktorskiej

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych. Nauka w szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych
przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia według autorskich programów nauczania.
Pokazy końcowo roczne odbywają się na scenie i w profesjonalnych salach koncertowych.

1. Podstawy gry aktorskiej

 • W I roku nauki – semestr I – słuchacze realizują scenki mimiczne bez tekstu w planie żywym.
 • W I roku nauki – semestr II – słuchacze realizują elementarne sceny współczesne z tekstem, których najistotniejszą cechą są częste zmiany nastrojów.

Program zajęć ma na celu sprawdzenie możliwości aktorskich słuchaczy, rozwinięcie ich wrażliwości oraz wyobraźni emocjonalnej poprzez tzw. otwarcie emocjonalne – czynnik niezbędny do wykonywania działań aktorskich w dalszym procesie edukacyjnym.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

2. Sceny współczesne

W II roku nauki słuchacze realizują sceny współczesne z literatury polskiej i światowej. Zadaniem przedmiotu jest ukształtowanie formy wyrazu artystycznego słuchacza, udoskonalenie prawdy w interpretacji tekstu w realizacji monologowej i dialogowej scen współczesnych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

3. Sceny klasyczne

W III roku nauki słuchacze realizują spektakl dyplomowy z polskiej lub światowej literatury współczesnej bądź klasycznej. Słuchacz poznaje złożone zasady budowania roli w pełnowymiarowym przedstawieniu (wprowadzenie charakterystycznego ruchu w odtwarzanej postaci , ekspresji, natężenia głosu, zmiany barwy i wysokości głosu, gestów, dodanie do roli tzw. „gagów scenicznych” – czkawka, kichanie, jąkanie etc.) oraz doskonali warsztat aktorski, którego najistotniejszym elementem jest konsekwencja budowania roli w spektaklu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

4. Śpiew solowy

Indywidualne zajęcia śpiewu solowego mają na celu opanowanie przez słuchacza prawidłowej emisji oraz postawy podczas wykonywania wprawek i ćwiczeń różnych autorów, pieśni romantycznych lub współczesnych, a także piosenek aktorskich, musicalowych i jazzowych. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności swobodnego posługiwania się aparatem oddechowym, zastosować odpowiednią pracę przepony, opanować umiejętność korekty intonacji, wypracować prawidłowy dźwięk. Wyrobią umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas prezentacji oraz dokonywania właściwej samooceny wykonawczej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

 

5. Wiersz

Program zajęć obejmuje wiedzę teoretyczną na temat budowy wiersza (frazowanie, tempo i rytm w wypowiedzi scenicznej, akcentacja, średniówka, przerzutnia, cezura, klauzula). Słuchacz poznaje różnice wypowiedzi w zakresie wiersza współczesnego, klasycznego, monologu scenicznego (klasycznego i współczesnego), dialogu wierszowanego oraz nabywa umiejętności zastosowania ich w praktyce. W I roku nauki słuchacz zaznajamia się z polską i światową poezją współczesną i klasyczną. W II roku nauki program nauczania obejmuje monolog klasyczny z literatury polskiej i światowej. W III roku nauki słuchacz realizuje monologi Shakespeare’a.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

6. Proza

Na zajęciach prozy słuchacz nabywa umiejętność wypowiedzi z zastosowaniem właściwego dla logiki tekstu frazowania, tempa i rytmu oraz akcentacji z zastosowaniem odpowiedniego oddechu i dykcji oraz wykształconych umiejętności w zakresie emisji głosu. Uczy się mówienia prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego (jako elementu roli), dialogów. Poznaje literaturę światową z uwzględnieniem prozy polskiej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

 

7. Dykcja

Program nauczania przedmiotu ma na celu zapoznać słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami techniki mówienia oraz budową i funkcjami aparatu mowy, a także wyeliminować u słuchaczy wszelkie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy. Słuchacze nauczą się technik poprawnej wymowy: słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej, wykształcą wrażliwość słuchową oraz umiejętność samokontroli.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr mgr Aldona Struzik

 

8. Emisja głosu i impostacja

Zbiorowe zajęcia emisji głosu i impostacji mają na celu zapoznać słuchaczy z budową organu głosowego, prawidłowym jego funkcjonowaniem oraz higieną. Podczas wspólnego śpiewania wprawek słuchacze opanowują prawidłową postawę ciała, swobodnie posługują się aparatem oddechowym, doskonalą technikę wymowy i śpiewu z uwzględnieniem kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony, precyzji wymowy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

 

9. Chór

Celem zajęć jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad prawidłowego śpiewu zbiorowego, poznanie literatury chóralnej i zespołowej, a także umiejętność rozumienia całej struktury utworu z rozbiciem na poszczególne elementy, umiejętność tzw. synchronizacji wertykalnej i wspólnego budowania całości. Program zajęć przewiduje:

 • Pracę nad wybranym utworem.
 • Zapoznanie z wokalną literaturą kameralną różnych epok.
 • Rozwijanie umiejętności artystycznego wykonawstwa muzyki chóralnej, poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość barw i dźwięku.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycznej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

10. Historia teatru i dramatu powszechnego

Program nauczania przedmiotu jest ściśle podporządkowany wymaganiom stawianym absolwentom Szkoły chcącym przystąpić do egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie . Bazuje na następujących lekturach obowiązkowych:

 • J. R. Brown – Historia teatru
 • M. Berhold – Historia teatru
 • S. Marczak – Oborski – Teatr czasu wojny
 • M. Fik – Trzydzieści pięć sezonów
 • Cz. Miłosz – Historia literatury polskiej
 • J. Białostocki – Sztuka cenniejsza niż złoto
 • S. Wyspiański – Studium o Hamlecie

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Chacko

 

11. Piosenka aktorska

Na zajęciach z piosenki aktorskiej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Niezaawansowani w zależności od możliwości wokalnych planują dobór repertuaru z nauczycielem przedmiotu – przygotowują utwory muzyczne na zaliczenia i egzaminy z podkładami muzycznymi. W obydwu przypadkach jest możliwy samodzielny dobór repertuaru. Po dokładnej analizie treści piosenki słuchacze proponują interpretację muzyczną i aktorską utworu z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej bądź przyjmują sugestie interpretacyjne wykładowcy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

 

12. Piosenka musicalowa

Na zajęciach z piosenki musicalowej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Opanowują technikę śpiewu solowego z położeniem nacisku na wykonywanie piosenki musicalowej – najtrudniejszej w wykonawstwie piosenkarskim. Pracują nad aktorską i muzyczną interpretacją piosenki musicalowej. Wykonują utwory w języku polskim lub angielskim.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Łukasz Brzozowski

 

13. Zasady muzyki

Program nauczania przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami muzyki, zasadami pisowni muzycznej (pięciolinia, klucze, nazwy oktaw i inne), sposobami zapisywania nut i pauz, nazewnictwem muzycznym, notacją nutową, gamami, podstawowymi pojęciami z zakresu kształtowania dzieła muzycznego, gatunkami i formami muzycznymi, harmonią.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

14. Kształcenie słuchu

Zajęcia z kształcenia słuchu pozwolą słuchaczowi rozpoznawać słuchowo interwały, akordy, gamy i skale, ukształtować pamięć i wyobraźnię muzyczną. Słuchacz nauczy się czytania prostych i złożonych struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz tworzenia głosem prostych melodii (fraza, okres) w nieskomplikowanej rytmice.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

15. Historia muzyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii muzyki, a także poznanie genezy i okoliczności powstania komedii muzycznej, wodewilu i musicalu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

16. Taniec towarzyski

Bardzo modny w ostatnich latach taniec towarzyski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy. Na zajęciach tańca słuchacz nabywa umiejętność koordynacji ruchowej w tańcu towarzyskim. Poznaje takie tańce jak: rumba, cha-cha, bossa nova, tango, pasodoble, jive, salsa, samba, foxtrot.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Barbara Pisarska – Gubernat

17. Zajęcia autopersonalne

Na zajęciach autopersonalnych słuchacz dowiaduje się w jaki sposób radzić sobie z otaczającym go światem, coraz trudniejszym wyścigiem w zawodzie, w jaki sposób prowadzić rozmowy o pracę, wreszcie – jak radzić sobie ze stresem. Poznaje normy, granice, oceny, sankcje, wzorce osobowościowe, zagrożenia w zawodzie aktora po to, aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć zbyt trudnymi sytuacjami i wykazać się odpowiednią postawą, która zagwarantuje sukces.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

Dyrektor Szkoły
Elżbieta
Bruż-Misiewicz

Podstawy gry aktorskiej
Sceny współczesne
Sceny
klasyczne
Piosenka aktorska
Wiersz
Zajęcia autopersonalne

Aktorka – śpiewająca. Założycielka i dyrektor pierwszej Policealnej Szkoły Aktorstwa
i Musicalu w Polsce.
Studia aktorskie ukończyła w 1987 roku. W latach 1987-1997 aktorka – solistka Teatru Muzycznego „Capitol”.

Ma w swoim dorobku role w musicalach i komediach muzycznych m.in.: Ramona w musicalu „Dziękuję ci Ewo”
S. Renza, Daisy, Tangolita w musicalu „Bal w Savoy’u” Paula Abrahama, Marcyna w komedii muzycznej „Lekarz mimo woli” Moliera, Pola w komedii muzycznej „Pani Prezesowa” F.Leszczyńskiej, Willy w komedii muzycznej „Hiszpańska Mucha” A.Gajcera, Mary w komedii muzycznej „Porwanie Sabinek” F.P.Schönthana, Fruma Sara, Hudel w „Skrzypku na dachu” J.Bocka,

Podczas kilkunastoletniej współpracy z Prywatną Operą Telewizyjną Marka Tracza odbyła szereg tournee artystycznych po wielu krajach Europy: Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii.

W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

W 2006 roku założyła Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu, którą kieruje do dziś.

 

Jacek
Jaskuła

Śpiew solowy
Impostacja

Śpiewak operowy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im.
K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Otrzymał nagrodę – stypendium przyznane przez Yamaha Music Foundation of Europe, podobnym wyróżnieniem uhonorował go Minister Kultury i Sztuki. Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Bratysławie (1997), II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju oraz III Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie. Uzyskał dyplom mistrzowski u prof. Ryszarda Karczykowskiego oraz u prof. Gerharda Kahrego. Współpracował z wieloma filharmoniami w Polsce oraz z Elbland – Philharmonie Sachsen, z którą wykonywał oratorium „Mesjasz” Haendla oraz oratorium „Chrystus” Liszta.

Współpracował również z Neues Musik Theater w Weimarze wykonując partię Figara
w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego. Występował z recitalami wokalnymi na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju oraz Millenium Music Foundation w Calgary. Koncertował z pieśniarskim repertuarem Chopina na Majorce i Ibizie oraz z cyklem koncertów w Australii.Występował na wielu festiwalach : Wratislavia Cantans, Festspiele – Freiburg, Xanten, Wiltz.

Na co dzień występuje w Operze Wrocławskiej, gdzie debiutował partią Hrabiego w „Weselu Figara” Mozarta. Bierze udział w przedstawieniach: „Czarodziejski Flet” (Papageno) i „Cosi fan tutte” Mozarta (Guglielmo), „Cyrulik sewilski” Rossiniego (Figaro), „Cyganeria” Pucciniego (Marcello), „Straszny dwór” (Maciej) i „Halka” Moniuszki (Janusz), „Carmina Burana” Orffa (Poeta), „Zemsta Nietoperza” Straussa (Falke), „Ester” Praszczałka (Achaszwerosz), „Turandot” G. Pucciniego (Ping), „Napój Miłosny” (Belcore), ” Kobieta bez Cienia” Geisterbote, „Carmen” Bizeta ( Escamillo ), „Chopin” Orefice (Elio), ”Legendy o Maryi„ Martinu (Diabeł).

Współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Operą Śląską
w Bytomiu.

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wykonuje partię Fiorella w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego oraz partię Bardosa w „Zabobonie, czyli Krakowiakach i góralach” Kurpińskiego .

W Operze w Bilbao debiutuje partią Guglielma w „Cosi fan tutte” pod dyrekcją Edwardo Lopez Banzo .

 

Aldona
Struzik

Proza
Dykcja

Aktorka. Absolwentka PWST we Wrocławiu. W latach 1987 -1991 aktorka Teatru Współczesnego, od roku 1991 związana na stałe z Teatrem Polskim. W roku 1997 otrzymała Nagrodę dla Młodego Aktora przyznaną przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W 2002 r. Nagrodę za najciekawszy Epizod Teatralny Towarzystwa Przyjaciół Teatru.

Współpracuje z Wrocławskim Teatrem Komedia, Teatrem Bagatela w Krakowie, Teatrem Współczesnym
we Wrocławiu, Telewizją Wrocław, Radiem Wrocław i studiami dubbingowymi.

Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu.

Ma w swoim dorobku wiele ról teatralnych m. inn.
Sonia w „Zbrodni i karze” F. Dostojewskiego, Pchła w „Pchle Szachrajce” J. Brzechwy, Halinka w „Sztukmistrzu z Lublina” I. B. Singera, Elli w „Pułapce” T. Różewicza, Checca w „Awanturze w Chioggi” C. Goldoniego, Diana Barry w „Ani z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery,
Wika w „Operze za trzy grosze” B. Brechta, Córeczka w „Improwizacjach Wrocławskich” T. Różewicza, Albertynka w „Operetce” W. Gombrowicza, Klara w „ Ślubach panieńskich” A. Fredry, Iza „Villa dei Misteri” H. Kajzara, Jeanette Scheurl w „Doktorze Faustusie” A.Leverkühna , Jane Worthington w ,,Oknie na parlament ” R. Cooneya, Marysia w „Weselu” S. Wyspiańskiego, Ciocia w „Ferdydurke” W. Gombrowicza

oraz kilkadziesiąt ról telewizyjnych i filmowych m. inn.:

 • Sekretarka „Kartoteka rozrzucona”, reż. K. Kutz
 • Catherine „Królowa Złodziei” reż. M. Favart – serial tv (Francja)
 • Jola „Na dobre i na złe” reż. T. Kotlarczyk
 • Elżbieta „Telefon 110” reż. T. Jacob – film fab. (Niemcy)
 • Dziennikarka „Świat według Kiepskich”
 • Psycholog „Pierwsza miłość”
 • Rafalska „Biuro kryminalne” reż. O. Khamidow
 • Lekarz „Fala zbrodni” reż. F. Zylber
 • Andżelika „Teraz albo nigdy” reż. G. Kuczeriszka

 

Bogusława
Orzechowska

Chór
Zasady muzyki
Kształcenie słuchu
Historia muzyki

Dyrygent, profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studiowała w klasie prof. Marii Oraczewskiej-Skorek.
W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operetkowych i musicalowych . Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie
z Seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My fair lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze.
W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą. W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem chóru ,,Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, z którym przygotowała szereg prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej
w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.

W latach 1987-2009 współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca JEDLINIOK (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy) a w 2007-2009 – Polską Orkiestrą Kameralną ,,Sotto Voce’’ .

Od 2006 roku jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wrocław”.
Za działalność dyrygencką została uhonorowana wielokrotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem ,,Zasłużony Działacz Kultury”. W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Barbara
Pisarska-Gubernat

Taniec towarzyski

Tancerka. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Akademicki nauczyciel tańca prowadzący SKTT „ISKRA Politechniki Wrocławskiej”. Posiada kilkunastu utytułowanych wychowanków prowadzących własne kluby taneczne.

Wielokrotna Mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim i reprezentantka kraju na turniejach zagranicznych (finalistka mistrzostw Środkowej Europy). Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTT, V – ce przewodnicząca GSK PTT.

Sędzia I kat w tańcu towarzyskim ,sędziująca najważniejsze turnieje w kraju (Mistrzostwa Polski, finały Grand Prix), egzaminator w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Konsultant klubów tanecznych w Polsce. Członek IMPERIAL SOCIETY TEACHER of DANCING-Licentiate

Sędzia międzynarodowy – Membership Number: A7065.

Za działalność na rzecz rozwoju tańca towarzyskiego w 2002 roku otrzymała Złotą Odznakę Polskiego Ruchu Tanecznego.

 

Łukasz
Perek

Akompaniament:
Piosenka aktorska
Piosenka musicalowa

Pianista, puzonista, aranżer. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Od 2011 r. wykładowca Akademii Muzycznej
we Wrocławiu.

Swoją działalność artystyczną dzieli pomiędzy muzykę jazzową a teatralną.
W latach 1999-2003 wraz z kwintetem O.K.E.J. i innymi zespołami jazzowymi brał udział w festiwalach jazzowych : „Jazz nad Odrą (wyróżnienie), „Bielska Zadymka Jazzowa”, „Jazz Juniors” (dwukrotnie – II i III miejsce), „Regensburg Jazz Festival”, Trotzberg Jazz Days. W 2002 r. wszedł w skład kwartetu wokalistki jazzowej Kasi Stankowskiej. W 2008 r. podjął się kierownictwa muzycznego Festiwalu Piosenki Francuskiej „Chansone’ s Wrocław”.
Koncertował w Dusseldorfie, Kolonii, Amsterdamie, Paryżu.

Aktualnie współpracuje z wrocławskim aktorem i wokalistą Mariuszem Kiljanem grając regularne koncerty na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Koncertuje także z wieloma muzykami jazzowymi w kraju m.in.: Tomaszem Pruchnickim, Sławomirem Dudarem .
Aranżuje muzykę jazzową i rozrywkową.

 

Magdalena
Chacko

Historia teatru i dramatu powszechnego

* Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel akademicki. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Ursela zatytułowana: Dramat
i teatr Juliusza Słowackiego
. Rekonesans została zakwalifikowana do druku.

Publikacje:

  • 1. O związkach twórczości Juliusza Słowackiego z teatrem operowym i baletem romantycznym, „Litteraria”, pod red. J. Kolbuszewskiego, nr XXXI, Wrocław 2000.
  • 2. Z paradyzu i z loży. O doświadczeniach teatralnych Juliusza Słowackiego w latach
   1814 – 1842, „Prace Literackie”, pod red. M. Ursela, nr XXXVIII, Wrocław 2000.
  • 3. Słowacki na widowni. Rozważania o doświadczeniach teatralnych poety w latach 1814 – 1842, „Prace Literackie”, pod red. M. Ursela, nr XXXIX, Wrocław 2001.
  • 4. Inscenizacje dramatów Słowackiego: „Kordiana” i „Księcia Niezłomnego”
   w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, „Prace Literackie”, pod red.

M. Ursela, nr XL, Wrocław 2002.

 • 5. Recenzja książki Marii Molickiej Lula i Zulek, „Biblioterapeuta” 5 (33) z 2005 r.
 • 6. Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans (w przygotowaniu do druku).

 

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Rekrutacja online

Rekrutacja online

Rekrutacja online do Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu. Złóż kwestionariusz osobowy przez internet.

Zostań aktorem

Kursy PWST

Kursy aktorskie przygotowujące do egzaminów do państwowych szkół teatralnych.

Dostępne kursy:
Kurs Aktorski
Kurs wokalno-aktorski

wakacyjne kursy

Aktorski kurs wakacyjny

Kurs obejmuje m.in. sceny, dykcję, interpretację tekstów,impostację.

Uwaga! 

Zajęcia odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Monte Casino 64

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Stawki czesnego i stypendia

Czesne
Obowiązujące stawki czesnego:
 • Specjalność Aktorska: 689 zł/m-c *
 • Specjalność Aktorsko–Musicalowa: 950 zł/m-c *

Opłaty prosimy uiszczać na konto Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu:

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu
51 – 628 Wrocław
ul. Wittiga 10
NORDEA BANK POLSKA Oddział Wrocław
nr konta 55 1440 1156 0000 0000 0530 0559

Podstawowe informacje

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych.
Nauka w Szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym.

Zajęcia teatralne oraz wokalne realizowane są wielokierunkowo, od najprostszych piosenek i utworów scenicznych zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc.

Założeniem dydaktycznym pracy ze studentami jest stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju artystycznego i wykazania się aktywnością twórczą, rozwijanie osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie wyobrażni aktorskiej i muzycznej, popularyzacja twórczości kompozytorów oraz literatury klasycznej i współczesnej.

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 442/6/2006.

Szkoła aktorska

Szkoła aktorska kształci w dwóch specjalnościach:

Aktorskiej
Aktorsko-Musicalowej

Dyplomy uzyskane w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu

Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem „aktor” lub „aktor scen muzycznych”. Otrzymanie dyplomu uprawnia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich na podstawie materiału obowiązującego i zrealizowanego w Szkole.

Nauka w Szkole rozpoczyna się 1 października, kończy 20 czerwca.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Monte Casino 64 we Wrocławiu.

Założycielem i dyrektorem Szkoły jest

Elżbieta Bruź – Misiewicz.

Adres do korespondencji

Policealna Szkoła
Aktorstwa i Musicalu
51-659 Wrocław
ul. Promień 41/8

Dane kontaktowe

tel. 71 345 31 48
tel. kom. 691 753 668
e-mail: sekretariat@szkaktorska.pl

Miejsce prowadzenia zajęć

ul. Monte Casino 84
51-681 Wrocław