Dla słuchaczy

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Przedmioty

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia według autorskich programów nauczania.
Pokazy końcowo roczne odbywają się na scenie i w profesjonalnych salach koncertowych.

1. Podstawy gry aktorskiej

 • W I roku nauki – semestr I – słuchacze realizują scenki mimiczne bez tekstu w planie żywym.
 • W I roku nauki – semestr II – słuchacze realizują elementarne sceny współczesne z tekstem, których najistotniejszą cechą są częste zmiany nastrojów.

Program zajęć ma na celu sprawdzenie możliwości aktorskich słuchaczy, rozwinięcie ich wrażliwości oraz wyobraźni emocjonalnej poprzez tzw. otwarcie emocjonalne – czynnik niezbędny do wykonywania działań aktorskich w dalszym procesie edukacyjnym.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz, mgr Piotr Misztela

 

2. Sceny współczesne

W II roku nauki słuchacze realizują sceny współczesne z literatury polskiej i światowej. Zadaniem przedmiotu jest ukształtowanie formy wyrazu artystycznego słuchacza, udoskonalenie prawdy w interpretacji tekstu w realizacji monologowej i dialogowej scen współczesnych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz, mgr Piotr Misztela

 

3. Sceny klasyczne

W III roku nauki słuchacze realizują spektakl dyplomowy z polskiej lub światowej literatury współczesnej bądź klasycznej. Słuchacz poznaje złożone zasady budowania roli w pełnowymiarowym przedstawieniu (wprowadzenie charakterystycznego ruchu w odtwarzanej postaci , ekspresji, natężenia głosu, zmiany barwy i wysokości głosu, gestów, dodanie do roli tzw. „gagów scenicznych” – czkawka, kichanie, jąkanie etc.) oraz doskonali warsztat aktorski, którego najistotniejszym elementem jest konsekwencja budowania roli w spektaklu.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

4. Śpiew solowy

Indywidualne zajęcia śpiewu solowego mają na celu opanowanie przez słuchacza prawidłowej emisji oraz postawy podczas wykonywania wprawek i ćwiczeń różnych autorów, pieśni romantycznych lub współczesnych, a także piosenek aktorskich, musicalowych i jazzowych. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności swobodnego posługiwania się aparatem oddechowym, zastosować odpowiednią pracę przepony, opanować umiejętność korekty intonacji, wypracować prawidłowy dźwięk. Wyrobią umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas prezentacji oraz dokonywania właściwej samooceny wykonawczej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła

 

5. Wiersz

Program zajęć obejmuje wiedzę teoretyczną na temat budowy wiersza (frazowanie, tempo i rytm w wypowiedzi scenicznej, akcentacja, średniówka, przerzutnia, cezura, klauzula). Słuchacz poznaje różnice wypowiedzi w zakresie wiersza współczesnego, klasycznego, monologu scenicznego (klasycznego i współczesnego), dialogu wierszowanego oraz nabywa umiejętności zastosowania ich w praktyce. W I roku nauki słuchacz zaznajamia się z polską i światową poezją współczesną i klasyczną. W II roku nauki program nauczania obejmuje monolog klasyczny z literatury polskiej i światowej. W III roku nauki słuchacz realizuje monologi Shakespeare’a.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz, mgr Piotr Misztela

 

6. Proza

Na zajęciach prozy słuchacz nabywa umiejętność wypowiedzi z zastosowaniem właściwego dla logiki tekstu frazowania, tempa i rytmu oraz akcentacji z zastosowaniem odpowiedniego oddechu i dykcji oraz wykształconych umiejętności w zakresie emisji głosu. Uczy się mówienia prozy klasycznej, współczesnej, monologu scenicznego (jako elementu roli), dialogów. Poznaje literaturę światową z uwzględnieniem prozy polskiej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

7. Dykcja

Program nauczania przedmiotu ma na celu zapoznać słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami techniki mówienia oraz budową i funkcjami aparatu mowy, a także wyeliminować u słuchaczy wszelkie nieprawidłowości w używaniu narządów mowy. Słuchacze nauczą się technik poprawnej wymowy: słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej, wykształcą wrażliwość słuchową oraz umiejętność samokontroli.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Piotr Misztela

 

8. Emisja głosu i impostacja

Zbiorowe zajęcia emisji głosu i impostacji mają na celu zapoznać słuchaczy z budową organu głosowego, prawidłowym jego funkcjonowaniem oraz higieną. Podczas wspólnego śpiewania wprawek słuchacze opanowują prawidłową postawę ciała, swobodnie posługują się aparatem oddechowym, doskonalą technikę wymowy i śpiewu z uwzględnieniem kształtowania samogłosek i spółgłosek, właściwego wdechu i wydechu, odpowiedniej pracy przepony, precyzji wymowy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Jacek Jaskuła, mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

 

 

9. Historia teatru i dramatu powszechnego

Program nauczania przedmiotu jest ściśle podporządkowany wymaganiom stawianym absolwentom Szkoły chcącym przystąpić do egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie . Bazuje na następujących lekturach obowiązkowych:

 • J. R. Brown – Historia teatru
 • M. Berhold – Historia teatru
 • S. Marczak – Oborski – Teatr czasu wojny
 • M. Fik – Trzydzieści pięć sezonów
 • Cz. Miłosz – Historia literatury polskiej
 • J. Białostocki – Sztuka cenniejsza niż złoto
 • S. Wyspiański – Studium o Hamlecie

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Justyna Kowal

 

10. Piosenka aktorska

Na zajęciach z piosenki aktorskiej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Niezaawansowani w zależności od możliwości wokalnych planują dobór repertuaru z nauczycielem przedmiotu – przygotowują utwory muzyczne na zaliczenia i egzaminy z podkładami muzycznymi. W obydwu przypadkach jest możliwy samodzielny dobór repertuaru. Po dokładnej analizie treści piosenki słuchacze proponują interpretację muzyczną i aktorską utworu z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej bądź przyjmują sugestie interpretacyjne wykładowcy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Małgorzata Habrowska

 

11. Piosenka musicalowa

Na zajęciach z piosenki musicalowej słuchacze pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz akompaniatora. Opanowują technikę śpiewu solowego z położeniem nacisku na wykonywanie piosenki musicalowej – najtrudniejszej w wykonawstwie piosenkarskim. Pracują nad aktorską i muzyczną interpretacją piosenki musicalowej. Wykonują utwory w języku polskim lub angielskim.

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem: śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz
Akompaniament: mgr Małgorzata Habrowska

 

12. Zasady muzyki

Program nauczania przedmiotu obejmuje zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami muzyki, zasadami pisowni muzycznej (pięciolinia, klucze, nazwy oktaw i inne), sposobami zapisywania nut i pauz, nazewnictwem muzycznym, notacją nutową, gamami, podstawowymi pojęciami z zakresu kształtowania dzieła muzycznego, gatunkami i formami muzycznymi, harmonią.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

 

13. Taniec towarzyski

Bardzo modny w ostatnich latach taniec towarzyski cieszy się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy. Na zajęciach tańca słuchacz nabywa umiejętność koordynacji ruchowej w tańcu towarzyskim. Poznaje takie tańce jak: rumba, cha-cha, bossa nova, tango, pasodoble, jive, salsa, samba, foxtrot.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym i końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Barbara Pisarska – Gubernat

 

14. Zajęcia autopersonalne

Na zajęciach autopersonalnych słuchacz dowiaduje się w jaki sposób radzić sobie z otaczającym go światem, coraz trudniejszym wyścigiem w zawodzie, w jaki sposób prowadzić rozmowy o pracę, wreszcie – jak radzić sobie ze stresem. Poznaje normy, granice, oceny, sankcje, wzorce osobowościowe, zagrożenia w zawodzie aktora po to, aby w przyszłości nie dać się zaskoczyć zbyt trudnymi sytuacjami i wykazać się odpowiednią postawą, która zagwarantuje sukces.

Przedmiot kończy się zaliczeniem śródrocznym oraz zaliczeniem i egzaminem końcowo rocznym.
Prowadzący przedmiot: mgr Elżbieta Bruź – Misiewicz

Kadra Pedagogiczna

Elżbieta Bruż-Misiewicz

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bruż-Misiewicz

 • Podstawy gry aktorskiej
 • Sceny współczesne
 • Sceny klasyczne
 • Piosenka aktorska
 • Wiersz
 • Zajęcia autopersonalne

Aktorka – śpiewająca. Założycielka i dyrektor pierwszej Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu w Polsce.
Studia aktorskie ukończyła w 1987 roku. W latach 1987-1997 aktorka – solistka Teatru Muzycznego „Capitol”.

Ma w swoim dorobku role w musicalach i komediach muzycznych m.in.: Ramona w musicalu „Dziękuję ci Ewo”
S. Renza, Daisy, Tangolita w musicalu „Bal w Savoy’u” Paula Abrahama, Marcyna w komedii muzycznej „Lekarz mimo woli” Moliera, Pola w komedii muzycznej „Pani Prezesowa” F.Leszczyńskiej, Willy w komedii muzycznej „Hiszpańska Mucha” A.Gajcera, Mary w komedii muzycznej „Porwanie Sabinek” F.P.Schönthana, Fruma Sara, Hudel w „Skrzypku na dachu” J.Bocka,

Podczas kilkunastoletniej współpracy z Prywatną Operą Telewizyjną Marka Tracza odbyła szereg tournee artystycznych po wielu krajach Europy: Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii.

W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

W 2006 roku założyła Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu, którą kieruje do dziś.

Jacek Jaskuła

Jacek Jaskuła

 • Śpiew solowy
 • Impostacja

Śpiewak operowy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Otrzymał nagrodę – stypendium przyznane przez Yamaha Music Foundation of Europe, podobnym wyróżnieniem uhonorował go Minister Kultury i Sztuki. Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Bratysławie (1997), II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju oraz III Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie. Uzyskał dyplom mistrzowski u prof. Ryszarda Karczykowskiego oraz u prof. Gerharda Kahrego. Współpracował z wieloma filharmoniami w Polsce oraz z Elbland – Philharmonie Sachsen, z którą wykonywał oratorium „Mesjasz” Haendla oraz oratorium „Chrystus” Liszta.

Współpracował również z Neues Musik Theater w Weimarze wykonując partię Figara w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego. Występował z recitalami wokalnymi na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju oraz Millenium Music Foundation w Calgary. Koncertował z pieśniarskim repertuarem Chopina na Majorce i Ibizie oraz z cyklem koncertów w Australii.Występował na wielu festiwalach : Wratislavia Cantans, Festspiele – Freiburg, Xanten, Wiltz.

Na co dzień występuje w Operze Wrocławskiej, gdzie debiutował partią Hrabiego w „Weselu Figara” Mozarta. Bierze udział w przedstawieniach: „Czarodziejski Flet” (Papageno) i „Cosi fan tutte” Mozarta (Guglielmo), „Cyrulik sewilski” Rossiniego (Figaro), „Cyganeria” Pucciniego (Marcello), „Straszny dwór” (Maciej) i „Halka” Moniuszki (Janusz), „Carmina Burana” Orffa (Poeta), „Zemsta Nietoperza” Straussa (Falke), „Ester” Praszczałka (Achaszwerosz), „Turandot” G. Pucciniego (Ping), „Napój Miłosny” (Belcore), ” Kobieta bez Cienia” Geisterbote, „Carmen” Bizeta ( Escamillo ), „Chopin” Orefice (Elio), ”Legendy o Maryi„ Martinu (Diabeł).

Współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Operą Śląską w Bytomiu.

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wykonuje partię Fiorella w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego oraz partię Bardosa w „Zabobonie, czyli Krakowiakach i góralach” Kurpińskiego .

W Operze w Bilbao debiutuje partią Guglielma w „Cosi fan tutte” pod dyrekcją Edwardo Lopez Banzo .

Piotr Misztela

Piotr Misztela

 • Podstawy Gry Aktorskiej
 • Sceny Współczesne
 • Dykcja
 • Wiersz

Aktor, absolwent PWST w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Sopotu. Współpracuje z teatrami w Norwegii (Rogaland Teater i Nordland Teater) oraz z wieloma instytucjami kultury w Polsce, między innymi: Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Teatrem Polskim we Wrocławiu, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Dramatycznym im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, Teatrem Druga Strefa w Warszawie.

Bogusława Orzechowska

Bogusława Orzechowska

 • Zasady muzyki
 • Kształcenie słuchu

Dyrygent, profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studiowała w klasie prof. Marii Oraczewskiej-Skorek.
W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operetkowych i musicalowych . Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie z Seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My fair lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze.
W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą. W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem chóru ,,Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, z którym przygotowała szereg prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.

W latach 1987-2009 współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca JEDLINIOK (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy) a w 2007-2009 – Polską Orkiestrą Kameralną ,,Sotto Voce’’ .

Od 2006 roku jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wrocław”. Za działalność dyrygencką została uhonorowana wielokrotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem ,,Zasłużony Działacz Kultury”. W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Barbara Pisarska-Gubernat

Barbara Pisarska-Gubernat

 • Taniec towarzyski
Tancerka. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Akademicki nauczyciel tańca prowadzący SKTT „ISKRA Politechniki Wrocławskiej”. Posiada kilkunastu utytułowanych wychowanków prowadzących własne kluby taneczne.

Wielokrotna Mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim i reprezentantka kraju na turniejach zagranicznych (finalistka mistrzostw Środkowej Europy). Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTT, V – ce przewodnicząca GSK PTT.

Sędzia I kat w tańcu towarzyskim ,sędziująca najważniejsze turnieje w kraju (Mistrzostwa Polski, finały Grand Prix), egzaminator w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Konsultant klubów tanecznych w Polsce. Członek IMPERIAL SOCIETY TEACHER of DANCING-Licentiate

Sędzia międzynarodowy – Membership Number: A7065.

Za działalność na rzecz rozwoju tańca towarzyskiego w 2002 roku otrzymała Złotą Odznakę Polskiego Ruchu Tanecznego.

Łukasz Perek

Łukasz Perek

 • Akompaniament
 • Piosenka aktorska
 • Piosenka musicalowa

Pianista, puzonista, aranżer. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu. Od 2011 r. wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Swoją działalność artystyczną dzieli pomiędzy muzykę jazzową a teatralną. W latach 1999-2003 wraz z kwintetem O.K.E.J. i innymi zespołami jazzowymi brał udział w festiwalach jazzowych : „Jazz nad Odrą (wyróżnienie), „Bielska Zadymka Jazzowa”, „Jazz Juniors” (dwukrotnie – II i III miejsce), „Regensburg Jazz Festival”, Trotzberg Jazz Days. W 2002 r. wszedł w skład kwartetu wokalistki jazzowej Kasi Stankowskiej. W 2008 r. podjął się kierownictwa muzycznego Festiwalu Piosenki Francuskiej „Chansone’ s Wrocław”. Koncertował w Dusseldorfie, Kolonii, Amsterdamie, Paryżu.

Aktualnie współpracuje z wrocławskim aktorem i wokalistą Mariuszem Kiljanem grając regularne koncerty na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Koncertuje także z wieloma muzykami jazzowymi w kraju m.in.: Tomaszem Pruchnickim, Sławomirem Dudarem . Aranżuje muzykę jazzową i rozrywkową.

Łukasz Perek

Justyna Kowal

 • Historia teatru i dramatu powszechnego
Teatrolożka, absolwentka filologii polskiej i antropologii literatury, teatru i filmu na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik naukowy Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych IFP Uniwersytetu Wrocławskiego; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pamięci i obrazom historii w najnowszym polskim teatrze. Publikowała m.in w „Notatniku Teatralnym”, „Literaturze i kulturze popularnej”, „Załączniku kulturoznawczym”. Współredaktorka tomu „Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater” (Kraków 2021).

* Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Stawki czesnego

Czesne

Obowiązujące stawki czesnego:

 • Specjalność Aktorska: 950 zł/m-c *
 • Specjalność Aktorsko–Musicalowa: 1250 zł/m-c *

* szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego

Opłaty prosimy uiszczać na konto Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu:

nr konta 55 1440 1156 0000 0000 0530 0559

Dla absolwenów ZASP

Po ukończeniu Szkoły absolwenci otrzymają:

Dyplom z tytułem „aktor” lub „aktor scen muzycznych” uprawniający do wykonywania zawodu aktora.

Uprawnienia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie.

Związek Artystów Scen Polskich
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa